گفتار پانزدهم: اثبات خداوند از طریق شنیده های اطمینان یافته

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در انتقال آن به متربیان بگونه ای سخن می گویند که برخی باورها بصورت نادرست در ذهن متربی شکل می گیرد و باعث می شود در آینده دچار تردیدهایی دینی بگردد. به همین جهت سلسله گفتارهایی بر اساس تجربیات علمی و فلسفی چند دهساله تنظیم شده است تا قدم قدم این مفاهیم و باورها روان و بدور از اصطلاحات فنی بگونه ای بازگو شود که بتواند راهنمایی برای مربیان برای نحوه انتقال آنها به متربیان بگردد. از جناب آقای علی اکبریان که این سلسله مباحث به همت ایشان آماده، تنظیم و قابل ارائه شده است سپاسگزاری می گردد.حمیدرضا آیت اللهی
گفتار پانزدهم: اثبات خداوند از طریق شنیده های اطمینان یافته

۱- به متربیان باید یاد داد بسیاری از معرفتهای درستی که داریم برهانی مثل برهان های هندسی نیستند
۲- اغلب ما حتی واقعیت های علمی ساده را از طریق شنیده هایی که به آن اعتماد داریم قبول داریم بدون آن که خودمان آزمایش کنیم.
۳- وقایع روز و وقایع تاریخی را کاملا قبول داریم بدون آن که بتوان آنها را اثبات یقینی کرد.
۴- تمامی واقعیت های جغرافیایی (مثل وجود شهری به نام پاریس) هم قابل اثبات نیست ولی کاملا قبول داریم.
۵- همینطور، پیامبران بسیار آمده اند و به ما خبر داده اند که خدایی هست.
۶- خدا خودش از طریق پیامبران گفته است که من هستم.
۷- تنها دلیلی که لازم است این است که پیامبران باید بگونه ای به ما بفهمانند که وحی برای آنها اتفاق افتاده است.
۸- پس همانگونه که وقایع تاریخی را به درستی قبول داریم باید این گفتار را هم کاملا قبول داشته باشیم. علی رغم این که آن را نمی توان به صورت برهان هندسی اثبات کرد.
۹- شنیده های اطمینان یافته قابل باور صحیح هستند.
۱۰- یکی از بهترین راهها برای اثبات خدا این است که میلیونها انسان از طرق مختلف و به صورت اطمینان بخشی گفته اند خداوند هست.
۱۱- بودائی ها با این که باورهاشان بر اساس شنیده هاست ولی ادعای وجود موجودی همانند خدا را ندارند.
۱۲- از همان دوران طفولیت بر طبق این راه کار کنیم و باورهای متربی را بر این اساس تنظیم کنیم.

 

 

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید.

گفتار اول

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در

گفتار دوم

خداشناسی ابتدا باید از طریق رابطه خدا و انسان تبیین شودمعنای ربّ و ربوبیت خداونددرک کنیم ما در مالکیت خداوند هستیمتدبیر تمامی سازو کارهای طبیعی

گفتار سوم: معنای شکر از خداوند

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در