گفتار نوزدهم: تاثیر عوامل غیر مادی در عالم

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در انتقال آن به متربیان بگونه ای سخن می گویند که برخی باورها بصورت نادرست در ذهن متربی شکل می گیرد و باعث می شود در آینده دچار تردیدهایی دینی بگردد. به همین جهت سلسله گفتارهایی بر اساس تجربیات علمی و فلسفی چند دهساله تنظیم شده است تا قدم قدم این مفاهیم و باورها روان و بدور از اصطلاحات فنی بگونه ای بازگو شود که بتواند راهنمایی برای مربیان برای نحوه انتقال آنها به متربیان بگردد. از جناب آقای علی اکبریان که این سلسله مباحث به همت ایشان آماده، تنظیم و قابل ارائه شده است سپاسگزاری می گردد.حمیدرضا آیت اللهی
گفتار نوزدهم: تاثیر عوامل غیر مادی در عالم

۱- تمام عالم که مخلوق خداوند است بر مدار قوانینی تحول پیدا می کند که آن قوانین مخلوق خداوند است و خداوند لحظه به لحظه آن قوانین را جاری می سازد. در نتیجه تمام عالم فعل لحظه به لحظه خداوند است.
۲- قوانین عالم که خدا قرار داده است منحصر به قوانین مادی نیست.
۳- عومل غیر مادی هم در عالم موثر است.
۴- صدقه دادن باعث می شود برخی مصیبت ها از بین برود.
۵- انفاق باعث زیاد شدن مال انسان می شود و خداوند آن را جایگزین می کند.
۶- دعا،، نیکی به پدر و مادر، صدقه دادن، تقوا داشتن، توکل کردن، نیکی به حیوانات از اینگونه قوانین است.
۷- بارش باران طبق قوانین مادی اتفاق می افتد که ممکن است برخی بر اثر آن از آن محروم شوند. ولی خداوند از طریق نماز استسقاء هم با لطف ویژه خود باران بفرستد که این از عوامل غیر مادی است.
۸- پس در تحولات عالم هم قوانین مادی فیزیکی دخالت دارد و هم قوانین غیرمادی که هر دو مستند به خداوند است.

 

 

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید.

گفتار اول

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در

گفتار دوم

خداشناسی ابتدا باید از طریق رابطه خدا و انسان تبیین شودمعنای ربّ و ربوبیت خداونددرک کنیم ما در مالکیت خداوند هستیمتدبیر تمامی سازو کارهای طبیعی

گفتار سوم: معنای شکر از خداوند

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در