گفتار بیستم: قضا و قدر ۱

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در انتقال آن به متربیان بگونه ای سخن می گویند که برخی باورها بصورت نادرست در ذهن متربی شکل می گیرد و باعث می شود در آینده دچار تردیدهایی دینی بگردد. به همین جهت سلسله گفتارهایی بر اساس تجربیات علمی و فلسفی چند دهساله تنظیم شده است تا قدم قدم این مفاهیم و باورها روان و بدور از اصطلاحات فنی بگونه ای بازگو شود که بتواند راهنمایی برای مربیان برای نحوه انتقال آنها به متربیان بگردد. از جناب آقای علی اکبریان که این سلسله مباحث به همت ایشان آماده، تنظیم و قابل ارائه شده است سپاسگزاری می گردد.حمیدرضا آیت اللهی
گفتار بیستم: قضا و قدر ۱
۱- یکی از عوامل غیرمادی که در عالم تاثیر می گذارد قضا و قدر الهی است.
۲- اگر کسی به انسان حقوقی بدهد و یا مالی ببخشد چون برطبق قوانین عالم این پرداخت پول انجام شده است پس مستند به خداوند است.
۳- خداوند است که عامل رسیدن مال به من بر اساس قوانینش شده است و این یعنی رازق بودن خداوند.
۴- برخی مواقع خداوند از طریق عوامل غیر مادی رزق می بخشد.
۵- اگر انسان مریض شود باز هم مستند به خداوند است که قوانین عالم را تثبیت کرده است بگونه ای که نتیجه آن در یک جا به صورت مریضی برای من پیش می آید.
۶- بازهم خداوند قوانینی را وضع کرده است که یک دوا باعث ازبین بردن بیماری می شود. پس شفا هم مستند به خداوند است.
۷- پس هم بیماری و هم شفا از خداوند است برطبق قوانین.
۸- خداوند عالم را با فعل و انفعالات قوانین تحول می بخشد که بر اساس یک اندازه گذاری هایی است. به این می گویند قدر الهی.
۹- برخی تغییرات در عالم نه از باب قوانین مادی عالم که بر اساس التفات خاص خداوند به بشر رخ می دهد.
۱۰- جریان عالم جریان اراده خداوند است برخی به صورت قوانین مادی و برخی به صورت التفات خاص خدا بر اساس قوانین غیر مادی.

 

 

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید.

گفتار اول

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در

گفتار دوم

خداشناسی ابتدا باید از طریق رابطه خدا و انسان تبیین شودمعنای ربّ و ربوبیت خداونددرک کنیم ما در مالکیت خداوند هستیمتدبیر تمامی سازو کارهای طبیعی

گفتار سوم: معنای شکر از خداوند

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در