۵۶- برهان تنظیم دقیق: بررسی مواجهه سوبر و مدافعان برهان

جستارهای فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین، شماره ۲ سال سوم، پائیز و زمستان ۱۳۹۳، صص۷۳-۸۸، به همراه آقای حسین شوروزی.

دانلود فایل (۶۴۴ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید