۰۵. بررسی و نقد کتاب The Rainbow of Faiths

نوشته J. Hick

نشریه قبسات (فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

شماره اول

سال سوم، بهار ۱۳۷۷

دانلود فایل (۲۵ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید