۰۸. بررسی و نقد کتاب Physics and Metaphysics

نوشته Jennifer Trusted

نشریه قبسات (فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

شماره اول

سال دوم

۱۳۷۶

دانلود فایل (۵۷۲ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید