۰۹. بررسی و نقد کتاب Faith and Rationality

نوشته و ویراسته N. Walterstorff, A. Plantinga، قبسات، فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال سوم، شماره اول، بهار ۱۳۷۷

دانلود فایل (۳۴ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید