۰۲. بررسی و نقد کتاب Classical and Contemporary Readings in the Philosophy of Religion

ویراسته J. Hick

نشریه قبسات، (فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

سال سوم

شماره ۲و۳

۱۳۷۷

دانلود فایل (۲۲ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید