۳۰. بررسی و نقد کتاب Cambridge Companion to Postmodern Theology «راهنمای کمبریج در الهیات پسامدرن»

نامۀ فلسفی، جلد ۲ شماره ۲، مجله علمی پژوهشی نامۀ مفید، سال دوازدهم، شماره ۵۶، آبان ۱۳۸۵.

دانلود فایل (۱۱۴۳ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید