۵۰. بررسی و نقد رابطه خدا و جهان آفرینش در آرای مقدم ویتگنشتاین

جستارهای فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین، شماره ۲ سال دوم، تابستان ۱۳۹۲، به همراه خانم مریم شادی

دانلود فایل (۱۱۰۷ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید