۵۴- بررسی و ارزیابی دیدگاه پلانتینگا درباره داروینیسم

پژوهش‌های علم و دین، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، به همراه خانم فاطمه احمدی.

دانلود فایل (۶۱۰ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید