۵۷- بررسی مفهوم زمان نااصیل (مبتذل) در هستی‌شناسی بنیادین هایدگر و ناکامی وی در فراروی از فهم مابعدالطبیعی

پژوهش های هستی شناختی، دوفصلنامه علمی-پژوهشی، سال چهارم شماره ۷، بهار و تابستان ۱۳۹۴ صفحات۱تا۲۱، به همراه آقای رضا دهقانی.

دانلود فایل (۷۲۶ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید