۲۳. بررسی دو قول به ظاهر متناقض در باب حمل‌های اولی ذاتی و شایع صناعی

پژوهش‌های فلسفی-کلامی، فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه قم، سال ششم شماره چهارم، شماره مسلسل ۲۴، تابستان ۱۳۸۴، به همراه سعید انواری.

دانلود فایل (۶۴۳ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید