۳۳. بررسی انتقادی مبانی فلسفی دیدگاه‌های اخلاقی جان دیویی

اخلاق در علوم و فناوری، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری، سال دوم، شماره‌های ۱ و ۲، سال ۱۳۸۶، به همراه خانم اعظم قاسمی.

دانلود فایل (۱۱۹۰ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید