۳۵. بررسی انتقادات مک گراث به دیدگاه علمگرایانه (تکاملی) و الحادی داوکینز

فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه دین، سال ششم، شماره اول، بهار ۱۳۸۸ به همراه خانم فاطمه احمدی.

دانلود فایل (۱۰۹۴ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید