۶۳- بازخوانی نظریه ملاصدرا درباره تاثیر مزاج، خلقیات و کیفیات نفسانی بر فاعلیت نفس

حکمت اسلامی، سال چهارم شماره چهارم، بهار۱۳۹۷، شماره پیاپی ۱۵، صص ۳۳-۵۷، به همراه خانم راحله درزی و آقای دکتر محمد سعیدی مهر.

ملاصدرا نفس انسان را مصداق همه انواع فاعلی می¬داند.اما به عوامل موثر بر فاعلیت نفس اشاره ای نکرده است.نفس در ظهور این فاعلیتها تحت تأثیر عواملی از جمله مزاج،خلقیات و کیفیات نفسانی است.مزاج امری مباین با نفس است و کیفیات نفسانی از جمله علم و اراده و قدرت ،همان مبادی افعال هستند و خلقیات هم همان کیفیات نفسانی راسخ و ثابت شده در نفس هستند .هر یک از این عوامل بر هر کدام از انواع فاعلی تأثیر خاصی دارد. بررسی چگونگی تأثیر و تأثر این عوامل بر فاعلیت نفس و اینکه آیا نفس هم بر این عوامل تأثیری دارد ؟و اینکه آیا انسان می‌تواند بطور ارادی این تأثیرات را بر نفس خود کنترل کند؟و از این کار چه فوایدی عائدش می¬شود؟در این مقاله روشن خواهد شد.بررسی این عوامل راهکارهای مفیدی در امر تعلیم و تربیت نفس در پیش روی انسان باز میکند.

دانلود فایل (۶۵۸ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید