۵۲. امکان‌پذیری وجود خدا در برهان‌های وجودی مدرن

جستارهای فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین، شماره ۴ سال دوم، زمستان ۱۳۹۲، به همراه خانم سمیه فریدونی.

دانلود فایل (۶۲۷ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید