اقتدار نرم در فضای مجازی، نگرشی متفاوت به حکمرانی

جلسه هفتم مجمع مقام سه‌شنبه شب با موضوع واکاوی #اقتدار نرم در #فضای_مجازی، نگرشی متفاوت به حکمرانی و با حضور دکتر حمیدرضا آیت‌اللهی برگزار شد.
اهم موارد طرح شده در این جلسه شامل موارد زیر است:

ماهیت فضای مجازی ،ویژگی‌های فضای مجازی، انواع اقتدار نرم و سخت، ناکارآمدی ابزارهای اقتدار سخت در فضای مجازی، لزوم استفاده از اقتدار نرم در فضای مجازی، برنامه‌ریزی کلان در راستای اقتدار نرم، مصادیق کاربردی اقتدار نرم و سخت، فرصت‌ها و تهدید‌های موجود در نوع نگاه اقتدار نرم و سخت، شیوه اثرگذاری اقتدار نرم در حاکمیت فضای مجازی، جایگاه مردم در اقتدار نرم فضای مجازی، بیان ویژگی‌های اقتدار نرم امام خمینی (ره) در زمان مبارزات، معضل سندنویسی و اجرا نشدن‌ آن‌ها، فهم اشتباه از مفهوم آتش به اختیار

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید.

گفتار اول

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در

گفتار دوم

خداشناسی ابتدا باید از طریق رابطه خدا و انسان تبیین شودمعنای ربّ و ربوبیت خداونددرک کنیم ما در مالکیت خداوند هستیمتدبیر تمامی سازو کارهای طبیعی

گفتار سوم: معنای شکر از خداوند

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در