۴۵. اسلامی سازی علم؛ بررسی و تحلیل دیدگاه‌های ضیا الدین سردار

فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه دین، سال هفتم، شماره ششم، تابستان ۱۳۸۹ به همراه آقای قدرت الله قربانی.

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید